Messer - Global Site
 

Vodonik

 

PROIZVODNJA
Dobija se selektivnom adsorbcijom primesa iz sirovog vodonika (iz hloralkalnih kompleksa, elektrolize vode, parcijalne oksidacije ugljovodonika i uglja itd.)

OSOBINE
Pod normalnim uslovima je u gasovitom agregatnom stanju. Nije otrovan. Zapaljiv (granica eksplozivnosti u vazduhu od 4-94%). Minimalna energija inicijacije paljenja 0,02 mJ. Temperatura plamena pri stehiometrijskom sagorevanju je 1930°C.

PRIMENE

  • U procesima sagorevanja (industrije stakla, obrada dragog kamenja, sečenja i zavariivanja metala);

  • U stvaranju redukcionih atmosfera u metalurgiji, rafinaciji metala, u termičkoj obradi metala;

  • U proizvodnji poluprovodnika;

  • U hemijskoj industriji za proizvodnju sinteznih smeša, redukciji, hidrogenizaciji i desulfurizaciji;

  • U proizvodnji električne energije;

  • U instrumentalnoj analitici;

  • U meteorologiji.

  • U elektronici.

ISPORUKA
U čeličnim sudovima - bocama, pod pritiskom od 150 bara. Boce su pojedinačne ili u baterijama - paletama sa zajedničkim ventilom za punjenje i pražnjenje, u baterijama sudova - boca trajno ugrađenim na transportno vozilo ili u tečnom agregatnom stanju specijalnim transportnim vozilima do rezervoara korisnika.

POSTUPAK SA GASOM
Rad sa gasom zahteva primenu posebnih propisa i mera zaštite.

MATERIJALI
Preporučuje se upotreba legura aluminijuma, magnezijuma i nikla. Mogu se primeniti sintetski kaučuk i slični polimeri (sve samo za gasoviti vodonik).