Analitika

ANALYTICAL APPLICATIONS

Process and calibration gases for analytical applications

ANALITIKA

Od kontrole proizvodnih procesa u industriji, preko kontrole kvaliteta hrane, dokazivanja usklađenosti sa normama o emisiji zagađujućih gasova, svuda gde se koriste različite analitičke metode potrebni su i specijalni gasovi.

Zavisno od metoda analize koriste se radni gasovi različitih nivoa čistoće – što je niža koncentracija u uzorku potreban je viši stepen čistoće radnog gasa.

Metod

Funkcija

gasa

 

 Gas

Atomiska-Emisiona - Spektrometrija (AES)

 

 

Plamena fotometrija

gorivi gas

Propan 2.5, Acetilen 2.5

oksidirajući gas

sintetički vazduh

ICP-spectrometrija

plazma gas/
noseći gas

Ar 4.8, Ar za spektrometriju

Spektroskopija varnicom

plazma gas

Ar 4.8, Ar za spekrometriju, Ar/H2-mešavine

Atomska-Apsorpciona-Spektrometrija (AAS)

 

 

Plamena-AAS

gorivi gas

Acetilen 2.6, H2 5.0

oksidirajući gas

ambijentalni vazduh, sintetički vazduh, O2 4.5, N2O 2.5

Grafitna-AAS

zaštitni gas

Ar veći od 4.8, Ar/H2-mešavine

Brojačke cevi

gas za punjenje

5 / 10 Vol. % CH4 u Ar (P5-odn. P10-Gas)

 

Gasna hromatografija

Merni opsezi čistoće gasova

detektor

noseći gasovi

operativni gasovi

ometajuće
nečistoće

< 100
ppb

< 10
ppm

> 10
ppm

TCD

H2, He, Ar, N2

H2, O2

 

5.5

5.0

FID

H2, He, N2

H2

HC, CO

6.0

5.5

5.0

sinthetički vazduh

bez CH

ECD

H2, He, N2

N2, Ar/CH4

FCHC, SF6

ECD-kvalitet

FPD

H2, He, N2

 

H2

HC, CO

 

6.0

5.5

5.0

sinthetički vazduh

bez CH

HID

He

H2, O2

7.0 - 6.0

6.0

 

DID

He

H2O, O2, HC,
CO, CO
2, FCHC

7.0

-6.0

6.0

6.0

AED

 

N2

 

6.0

6.0

 

 

H2, O2

 

5.0

5.0

 

 

CH4

 

4.5

4.5

 

MS

 

He

H2O, O2

7.0 - 6.0

6.0

 

 

Uz to, da bi se mogla odrediti koncentracija željene komponente u uzorku, merni uređaji moraju da budu kalibrisani. Messer Tehogas proizvodi veliki broj individualnih kalibracionih gasnih mešavina po zahtevu korisnika. 

SPECIJALNI GASOVI

SPECIALTY GASES

Do you have high standards? We do, too. Specialty gases from Messer