Veb Sadržaj Prikaz

Godišnji izveštaji

Godišnji izveštaji za 2017.

Godišnji izveštaj za 2017. - pojedinačni

Godišnji izveštaj za 2017. - konsolidovani

Godišnji izveštaji za 2016.

Godišnji izveštaj za 2016. - pojedinačni

Godišnji izveštaj za 2016. - konsolidovani

Godišnji izveštaji za 2015.

Godišnji izveštaj za 2015. - pojedinačni

Godišnji izveštaj za 2015. - konsolidovani

Godišnji izveštaji za 2014.

Godišnji izveštaj za 2014. - pojedinačni

Godišnji izveštaj za 2014. - konsolidovani

Godišnji izveštaji za 2013.

Godišnji izveštaj za 2013. - pojedinačni

Godišnji izveštaj za 2013. - konsolidovani

Godišnji izveštaji za 2012.

I. Godišnji izveštaj

  1. Finansijski izveštaj

            - Bilans stanja (pdf)

            - Bilans uspeha (pdf)

            - Izveštaj o tokovima gotovine (pdf)

            - Izveštaj o promenama na kapitalu (pdf)

            - Napomene uz finansijski izveštaj (pdf)

      2.  Izveštaj o reviziji

            - Izveštaj o reviziji (pdf)

      3.  Godišnji izveštaj o poslovanju

            - Godišnji izveštaj o poslovanju (pdf)

      4.  Podaci o stečenim sopstvenim akcijam

            - Društvo ne poseduje sopstvene akcije. Društvo nije sticalo sopstvene akcije od sačinjavanja prethodnog godišnjeg izveštaja.

      5.  Odluka nadležnog organa o usvajanju godišnjhih finansijskih izveštaja

            - Odluka Skupštine društva o usvajanju finansijskog izveštaja

            - Odluka Skupštine društva o usvajanju godišnjeg izveštaja Odbora direktora

       6.  Odluka o raspodeli dobiti

            - Odluka Skupštine društva o ostvarenoj dobiti

II. Godišnji izveštaj konsolidovanog društva

      1.  Finansijski izveštaj

            - Bilans stanja (pdf)

            - Bilans uspeha (pdf)

            - Izveštaj o tokovima gotovine (pdf)

            - Izveštaj o promenama na kapitalu (pdf)

            - Napomene uz finansijski izveštaj (pdf)

       2.  Izveštaj o reviziji

            - Izveštaj o reviziji (pdf)

       3.  Godišnji izveštaj o poslovanju

            - Godišnji izveštaj o poslovanju (pdf)

       4.  Podaci o stečenim sopstvenim akcijam

            - Društvo ne poseduje sopstvene akcije. Društvo nije sticalo sopstvene akcije od sačinjavanja prethodnog godišnjeg izveštaja.

       5.  Odluka nadležnog organa o usvajanju godišnjhih finansijskih izveštaja

          Godišnji izveštaj društva će biti razmatran na  Odboru direktora na sednici koja se održava 07.05.2013. godine. Godišnji izveštaj društva u momentu objavljivanja još uvek nije usvojen od strane Skupštine akcionara. Društvo će u celosti naknadno objaviti odluku nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja.