Kiseonik

Kiseonik

 

Atom kiseonika se označava simbolom O, ima atomski broj 8 i atomsku masu 15,999. U prirodi se dva atoma kiseonika povezuju u molekul i nastaje hemijski element O2. Kiseonik su u 18. veku otkrili Džozef Pristli, Antoan Lavoazije i Karl Vilhelm Šil. Kiseonik je osnova biološkog života na Zemlji. Kiseonik je nemetal, jako oksidirajuće sredstvo koje egzotermnom reakcijom brzo stvara okside s ostalim elementima i jedinjenjima. Vazduh se sastoji od 20,8 % kiseonika, 78 % azota, ugljen-dioksida, nekoliko drugih plemenitih gasova (argon, helijum, neon i ksenon) i drugih gasova zastupljenih u manjim količinama.

KONVENCIJE O NOMENKLATURI KVALITETA KISEONIKA NPR. KISEONIK 

Kvalitet gasa izražen je brojem devetki u oznaci čistoće. Kiseonik 3.5 znači da je sadržaj kiseonika 99,95 % - prvi broj označava broj devetki u procentu čistoće, a decimala poslednju cifru posle devetke. Ostale komponente su navedene u specifikaciji kvaliteta gasa. Standard za kiseonik 2.5 - SRPS H.F1.010 (Sadržaj O2 ≥99,5 % vol, CO2≤0.0010 % vol, CH≤0,0020 % vol, H2O≤0.0010%) 

SVOJSTVA KISEONIKA

Kiseonik je jedan od najrasprostranjenijih elemenata u prirodi. Kiseonik je oksidujući gas, nije zapaljiv ali potpomaže gorenje. Za više informacija o svojstvima gasa pogledajte ovde.

PRIMENE

Da nema kiseonika ne bi bilo ni ovog teksta. Svaki put kada udahnemo, naše telo iz vazduha uzima kiseonik i koristi ga za unutrašnje procese sagorevanja. Ti procesi osiguravaju održavanje svih telesnih funkcija našeg organizma.

Različita su područja primene kiseonika:

Za disanje: kiseonična terapija u medicini, u avioindustriji, za ronjenje.

Proizvodnja, registracija i upotreba leka medicinskog kiseonika regulisana je setom zakonskih propisa i kontrolisana od nadležnih institucija, u skladu sa GMP smernicama.

U prehrambenoj industriji: za modifikovanu atmosferu za pakovanje u svrhu produženja svežine proizvoda.

Za zavarivanje, obradu metala ili u hemijskoj industriji: čist kiseonik se koristi za optimizaciju procesa sagorevanja i za smanjenje emisije ugljen dioksida.

TEČNI KISEONIK 

Kiseonik se dobija u postrojenjima za razlaganje vazduha kao jedna od komponenti, a zatim se utečnjava. Tečni kiseonik se do korisnika doprema u vakuum izolovanim kriogenim posudama ili cisternama. Pre isporuke vrši se kontrola kvaliteta.

Temperatura tečnog kiseonika iznosi –183.0 °C. Kako bi se sprečio prelazak iz tečne u gasnu fazu usled porasta temperature, kiseonik mora da se skladišti u kriogenim rezervoarima ili mobilnim vakuum izolovanim posudama pod pritiskom. Messer Tehnogas može da Vam da savet vezano za optimalan kapacitet, lokaciju i sve bezbednosne aspekte rada sa kriogenim gasovima. Zbog ekstremno niskih temperatura bezbednosne mere moraju strogo da se poštuju. Npr. preporučuje se nošenje specijalnih kriogenih zaštitnih rukavica ili drugih specijalnih zaštitnih rukavica u skaladu sa merama navedenim u bezbednosnom listu.

GASOVITI KISEONIK 

Gasoviti kiseonik se puni u bešavne čelične boce pod pritiskom od 150 do 300 bar i različitih vodenih zapremina, obeleženih u skladu sa evropskim standardom EN 1089-3: „rame“ boce kiseonika obavezno je bele boje. Standard propisuje da se telo boce za medicinske gasove obavezno boji belom bojom, tako da je u slučaju medicinskog kiseonika cela boca bele boje. Za tehničke gasove standard propisuje plavu boju tela boce za oksidujuće gasove, tako da je boca tehničkog kiseonika plava sa belim „ramenom“.

Pregled različitih boja „ramena“ boca za gasove prema vrsti gasa u skladu sa standardom EN 1089-3 možete naći ovde.

Boca za gas napunjena kiseonikom na 300 bar (što je najviši mogući pritisak punjenja) sadrži skoro 50 % više kiseonika nego boca napunjena kiseonikom na 200 bar. S druge strane, proces punjenja kiseonika na 300 bar je visokog rizika usled veoma ubrzanih oksidacionih procesa u manjoj zapremini, pa se prednost daje baterijama boca (8-12 boca) ili megapakovima napunjenim na 300 bar.

Upotreba ventila na bocama određena je standardima i to: DIN 477 za pritiske do 200 bar i CEN za punjenje na 300 bar. Regulatori pritiska i sva druga oprema treba da odgovaraju kvalitetu, nameni gasa i radnim pritiscima. Takođe, treba da je prate svi relevantni atesti.

BEZBEDNOSNO TEHNIČKI LISTOVI – KISEONIK

Za više informacija molimo Vas pogledajte ovde: za tečni kiseonik i za gasoviti kiseonik.

KUPOVINA KISEONIKA

Kiseonik možete kupiti kao pravno ili fizičko lice na jednoj od naših distributivnih lokacija ili poručiti telefonom, e-mejlom, preko on-line aplikacije u Srbiji ili putem Messerove distributivne mreže širom sveta. U zavisnosti od lokacije za distribuciju, boce možete preuzeti sami ili Vam ih mi možemo dostaviti. Pozovite nas za više informacija o opcijama dostave.

End of page Contact form

Contact me

Give me extra information about the content of this page

PROIZVODNE LOKACIJE

Proizvodne lokacije