Kupolne peći

Kupolne peći

OPIS PROCESA

Kupolna peć je posebno važna za proizvodnju livenog gvožđa. Decenijama je ulagan veliki trud kako bi se poboljšao učinak topljenja i smanjili troškovi. Otpadno sirovo gvožđe, reciklirani materijal i agregati se ubacuju u peć sa gornje strane i bivaju zagrevani putujući do zone gde se vrši topljenje. Rastop i šljaka su odvojeni jedni od drugih i kontinuirano ili diskontinuirano se izlivaju.

Energija za proces topljenja u kupolnoj peći, izuzev peći bez koksa, se stvara sagorevanjem koksa. Vazduh obogaćeni kiseonikom, koji je potreban za proces, unosi se u zonu sagorevanja preko duvnica.

Kupolna peć: Izlivanje i duvnica sa kiseoničkim kopljem

Zona sagorevanja je prekrivena zonom topljenja, što stvara redukcionu zonu. Upotreba kiseonika je naročito efikasna kada sistem koji se koristi za njegovo ubacivanje omogućuje prodiranje kiseonika duboko do sredine peći. Ovo se može postići ubacivanjem kiseonika nadzvučnom brzinom. Cilj je postizanje ravnomernog povećanja temperature i ravnomernog topljenja preko celog poprečnog preseka peći bez dodatnog habanja vatrostalng materijala.

Prednosti:

 • Smanjenje utroška koksa

 • Poboljšanje performansi

 • Veća temperatura liva

 • Brža reakcija

 • Veća fleksibilnost

 • Povećanje temperature u zoni rastopa

 • Ravnomerna raspodela temperature preko celog poprečnog prseka

 • Manja proizvodna cena

 • Smanjenje zagađenja

 

Efekti pulzacionog Oxijet gorionika u kupolnim pećima

15 t/h Kupolna peć

pulzacioni Oxijet

Učinak topljenja

+25%

Temperatura liva

+2,90%

Utrošak koksa

- 11%

FeSi

- 8%

O2- Sadržaj

23,5%

 

Preko 30 kupolnih peći je snabdevino sa Oxijet - tehnologijom.

 

PRIMENA GASOVA

Ubacivanje kiseonika

MESSEROVO REŠENJE

Pored gasova potrebnih za Vaš proces, Messer nudi raznovrsnu opremu za optimizaciju pod brendovima Oxipyr i Oxijet.

Prilikom izbora optimalnog sistema, stručna lica u Messeru najpre sprovode sveobuhvatnu analizu procesa. Nakon kalkulacija i osnovnog inženjeringa, predlažu se optimalizacija i naredni koraci.

PULZACIONI OXIJET GORIONIK

Kiseonik se ubacuje direktno u peć, preko koplja, sa nadzvučnom brzinom strujanja. Koplje sa Lavalovom diznom stvara potreban impuls samo ukoliko postoji definisana projektovana tačka. Pulsacija garantuje stalan sadržaj kiseonika u smeši vazduha / kiseonika. Postoji komunikacija između kontrole doziranja i peći.

Važno je da su specijalni ventili za brzo prebacivanje postavljeni što bliže koplju kako bi se obezbedila nadzvučna brzina tokom svake faze ubacivanja kiseonika. Sa kontrolisanim ubacivanjem kiseonika, njegova zapremina se može podesiti po želji učinka topljenja. Pored svih prednosti tehnoloških procesa, pulzacioni Oxijet sistem, dobro osmišljenom jednostavnom konstrukcijom, zahteva malo održavanja, lak je za montažu i upotrebu i ima niske investicione troškove sa dugim vekom trajanja. Precizno podešavanje učestalosti ubacivanja kiseonika vrši se tokom puštanja u probni rad na lokaciji; tako optimizovani parametri se čuvaju u memoriji i mogu se ponovo upotrebiti za svaki proizvod i / ili učinak topljenja.

Oxipyr – Burner Technology

Oxipyr gorionici se koriste kao rezervni izvori toplote za pregrejavanje rastopa u prednjim delovima ložišta kupolne peći. Oxipyr gorionici skraćuju vreme hladnog starta kupolnih peći. Oxipyr gorionici se koriste u kombinaciji sa sistemima za odstranjivanje prašine. Koplja  za prašinu i gorionici sa velikim impulsom  zagrevanja čine jednu jedinicu. 

Prednosti:

 • Bolji efekat sagorevanja

 • Bolji učinak topljenja

 • Kraće vreme startovanja

 • Manja potrošnja goriva

 • Dostupne veće temperature procesa

 • Veća brzina reakcije

 • Smanjenje izduvnih gasova

 • Manje prašine

 • Smanjenje zagađenja

 • Manja proizvodna cena

 Oxipyr

Gorivo

 

Zaštita gorionika

Plamen

gorionik Technology

gas

tečno s.

čvrsto s.

niski NOx

vatrostalni materijal

uređaj za kretanja

hlađenje

nadzor

paljenje

Oxipyr – P

X

 

 

 

X

X

X

X

X

Oxipyr – F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oxipyr – Flex

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oxipyr – Air

X

X

X

X

X

X

X

X

X