Breadcrumb

Putem vrhunskih rezultata: Dugogodišnja saradnja Messera i Mašinskog fakulteta u Beogradu

Putem vrhunskih rezultata: Dugogodišnja saradnja Messera i Mašinskog fakulteta u Beogradu

27.12.2019. Uspešna saradnja Messer Tehnogasa i Mašinskog fakulteta u Beogradu traje već dugi niz godina.

PUTEM VRHUNSKIH REZULTATA: DUGOGODIŠNJA SARADNJA MESSERA I MAŠINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Uspešna saradnja Messer Tehnogasa i Mašinskog fakulteta u Beogradu traje već dugi niz godina. Zajedničkom inicijativom, 2006. godine formiran je novi master studijski program - modul za zavarivanje i zavarene konstrukcije, a pokrenut je i kurs za međunarodne inženjere zavarivanja, na koji su se ove godine upisali polaznici četvrte generacije. Messer Tehnogas i Mašinski fakultet su zajedno sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja formirali odeljenja za srednjoškolsko obrazovanje zavarivač i kreirali sadržaj nastavnog plana i programa za nekoliko srednjih škola u Srbiji. Tokom ove saradnje, kompanija Messer je stipendirala preko 70 studenata master studija i donirala opremu za praktičnu obuku studenata. O zajedničkim projektima, ali i o budućim planovima za saradnju, razgovarali smo sa profesorom dr Radivojem Mitrovićem, dekanom fakulteta.

Koji su bili glavni motivi za pokretanje modula za zavarivanje i zavarene konstrukcije?

Modul za zavarivanje i zavarene konstrukcije, osnovan je pre devet godina na inicijativu gospodina Bodea, tadašnjeg direktora Messer Tehnogasa i stručnjaka sa Mašinskog fakulteta koji su u tome prepoznali realne potrebe srpske privrede za stručnim kadrom u oblasti zavarivanja. Tadašnje rukovodstvo fakulteta, na čelu sa dekanom, prof. dr Milošem Nedeljkovićem  je u okviru tadašnje Bolonjske reforme visokog obrazovanja, a  uz veliko zalaganje profesora i saradnika sa katedri za tehnologiju materijala i opšte mašinske konstrukcije formiralo novi, šesnaesti modul na master studijama – Modul za zavarivanje i zavarene konstrukcije.

Vreme je potvrdilo tadašnja očekivanja da će kompanije koje posluju u Srbiji prepoznati inženjere zavarivanja koji se školuju na Mašinskom fakultetu. Većina studenata koji pohađaju master studijski program Zavarivanje i zavarene konstrukcije lako nađu zaposlenje.  Naši diplomci su prepoznati kao jedini inženjeri koji imaju kombinovano znanje iz oblasti mašinstva i metalurgije. To je danas veoma poželjna kombinacija znanja, ali i pravac koji u narednom periodu treba da sledimo. U međuvremenu, uz veliku podršku Meser-a pokrenut je i Kurs za međunarodne inženjere zavarivanja, koji se realizuje u okviru međunarodno akreditovanog Centra za obuku osoblja u zavarivanju na Mašinskom fakultetu. 

Sa kojim ste se najvećim izazovima do sada suočili?

U vreme kreiranja Modula za zavarivanje i zavarene konstrukcije jedan od  glavnih izazova bio je nedostatak kvalitetne laboratorijske opreme za praktičnu obuku studenata. U međuvremenu, taj problem je u velikoj meri premošćen. Međutim, nivo opremljenosti laboratorije uvek može da bude bolji i to je svakako jedan od važnijih izazova na koji ćemo se fokusirati u bliskoj budućnosti. 

Jedan od izazova bilo je i pitanje na koji način koncipirati sadržaj nastave, odnosno formirati predmete kojima će biti obuhvaćene najaktuelnije i najvažnije oblasti zavarivanja i koji u velikoj meri određuju  kvalitet obrazovanja master inženjera zavarivanja i zavarenih konstrukcija.

Sada možemo da se pohvalimo jednim zaista respektabilnim studijskim programom koji je prepoznat i u svetu. O tome najbolje govori povratna informacija iz kompanija širom Evrope, kao i Rusije u kojima radi veliki broj master inženjera koji su školovani na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Kvalitet njihovog znanja ocenjen je najvišim ocenama, zbog čega smo veoma ponosni. Međutim, oblast zavarivanja, proračuna, ispitivanja, kontrole zavarenih konstrukcija, se stalno usavšava i zahteva nova znanja i veštine. Na Mašinskom fakultetu pažljivo pratimo sva zbivanja na tehnološkom planu i u skladu sa tim uvodimo nove sadržaje u nastavu i prilagođavamo ih potrebama privrede.

Takođe bih podsetio da su Mašinski fakultet i Messer Tehnogas zajedno sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja RS u nekoliko srednjih škola u Srbiji kreirali sadržaj nastavnog plana i programa i formirali odeljenja za srednjoškolsko obrazovanje zavarivača. Tako smo postavili temelj obrazovne piramide u oblasti zavarivanja i zavarenih konstrukcija. I ne samo to. U stalnoj komunikaciji sa školama i klijentima širom Srbije, stručnjaci Mašinskog fakuleta  i Messer Tehnogasa ukazuju na još jedan važan aspekt obrazovanja u ovoj oblasti, a koji se odnosi na podizanje kvaliteta života ljudi. Konkretno, znanja stečena u srednjim školama i fakultetima u oblasti zavarivanja i zavarenih konstrukcija mogu da se ekstrapoliraju i na oblasti reciklaže, recirkulacije proizvoda, zaštite životne sredine i drugo.  

Prilikom otvaranja ovogodišnjeg Dana modula ste pomenuli da je modul za zavarivanje i zavarene konstrukcije jako perspektivan i da svršeni studenti imaju velike mogućnosti zaposlenja u dobrim kompanijama, što otvara mogućnost za ostanak mladih u Srbiji, odnosno za sprečavanje njihovog odlaska iz zemlje.

Tako je. Zarade u industriji i logistici koja prati industriju rastu veoma brzo, jer su i potrebe za kvalitenim mašinskim inženjerima ogromne. Tržištu rada u ovom trenutku nedostaje na desetine inženjera sa savremenim znanjima i veštinama. Upravo iz tog razloga, očekujemo i veće interesovanje srednjoškolaca za studije mašinstva, konkretno za Modul zavarivanje i zavarene konstrukcije.

Svet se dramatično brzo menja, a te promene podrazumevaju adekvatan odgovor. U takvim okolnostima, poslovna politika utemeljena na stalnim inovacima je jedini put koji vodi uspehu. To je pristup kojim se Mašinski fakultet rukovodio u kreiranju novog studijskog programa na osnovnim akademskim studijama – Informacione tehnologije u mašinstvu. Maturanti sada pored klasičnog mašinstva mogu da apliciraju i na ovom smeru. Na taj način  pruža im se prilika da sa diplomom trogodišnjih bečelor studija dobiju posao bilo gde u Srbiji ili nastave studije na jednom od 22 modula koji pokrivaju gotovo sve oblasti mašinskog inženjerstva. 

Najnoviji rezultat modernizacije nastave je master studijski program Industrija 4.0. On predstavlja hibrid ili amalgam nekoliko studijskih programa, koji već odavno postoje na Mašinskom fakultetu. Reč je o sintezi studijskih programa modula za proizvodno mašinstvo, industrijsko inženjerstvo, automatsko upravljanje i mašinstvo i informacione tehnologije, koje vodeće evropske kompanije i partneri u zemlji i svetu, prepoznaju kao visokotehnološka znanja neophodna novoj ekonomiji znanja. Ovaj modul je fokusiran na najmodernije digitalizovano upravljanje proizvodnim procesima, a takav  pristup će se širiti na sve oblasti – na medicinu, filmsku industriju, turizam i drugo.

Mašinski fakultet, takođe,  pored formalnog nudi i tzv. neformalno obrazovanje. Kroz različite kurseve u okviru Centra za celoživotno učenje pružamo mogućnost inženjerima koji već rade u domaćim ili stranim kompanijama da obnove ili nadograde postojeća znanja novim sadržajima.

Logika uspešnog poslovanja zasnovanog na korišćenju najsavremenijih naučnih znanja je jedini put uspeha, a pristup - formuliši ono što moraš danas da uradiš  da bi ti sutra bilo bolje - daje rezultate i mi zato i idemo tim putem.

Kako vidite dalju budućnost saradnje između Messer Tehnogasa i Mašinskog fakulteta?

Ovo je zaista primer vrhunske saradnje. Saradnja sa privredom je jedan od razvojnih perioriteta Mašinskog fakulteta. Moj lični stav i stav kao dekana Mašinskog fakulteta je da bez zajedničkog delovanja trougla:  akademska zajednica, privreda i država, teško je napraviti društveno validan rezultat. Naučna istraživanja su potreban, ali ne dovoljan uslov daljeg razvoja i boljeg života građana,koji očekuju više. Privreda se bavi komercijalizacijom naučnih rezultata i pravi paletu novih proizvoda, tehnologija i metoda ispitivanja, koji su, takođe, u funkciji kvalitetnijeg života. S druge strane, država je tu da te interese artikuliše i obezbedi  ambijent u kojem će akademska zajednica i privreda moći adekvatno da odgovore na izazove novog vremena. Dakle, svesni smo da možemo mnogo, ali ne sve, i zbog toga je važna saradnja sa kompanijama i privrednim asocijacijama.

Messer Tehnogas je jedna od najboljih kompanija sa kojima sarađujemo. Kroz tu saradnju prepoznajemo probleme, definišemo odgovor na te izazove i zajedno delujemo, a tamo gde je potrebno, uključujemo državu. Sve to i jedne i druge čini zadovoljnima sa postignutim rezultatima. Odlaskom direktora Bodea došlo je novo rukovodstvo koje je nastavilo tim trasiranim putem vrhunskih rezultata, koji treba dalje dograđivati i unapređivati.   Uveren sam da ćemo i iduće godine, kada budemo obeležavali desetu godišnjicu Modula za zavarivanje i zavarene konstrukcije imati mnogo toga sa čime možemo da se pohalimo i da ćemo dalje unapređivati našu saradnju.